PG Executive

Nationella nätverk

www.partnersgarden.se

Partners Garden är ett nätverk av erfarna coacher som sedan 1991 arbetar med Strategisk ledar- och affärsutveckling. Vår arbetsmetodik bygger på individuellt anpassade ledarutvecklings-program för företagsledare och personer i ledande ställning. Dessa program genomförs ofta i samverkan med utveckling av verksamhetens övergripande mål och strategiska plan, vilket ger en dynamisk utveckling av både ledare och verksamhet. Våra uppdrag i Sverige och utomlands bygger för det mesta på långvariga kundrelationer i vilka vi medverkar som utvecklingspartner i det strategiska arbetet och affärsutvecklingen.

Partners Gardenär ett fristående konsultföretag och ackrediterad leverantör av Culture Transformation Tools i Values Centers globala nätverk . Verksamheten som fokuserar på ledar-, affärs-, och organisations-utveckling, baseras på mångårig erfarenhet inom svenskt näringsliv och teoretiska kunskaper inom teknik, ekonomi samt management. Detta i kombination med väl beprövade ”verktyg” för ledar- och verksamhets-utveckling ger tydliga synergier i kundernas utveckling. Partners Garden har sedan 1991 startat mer 950 individuella coaching program och genom dessa erhållit mångsidig erfarenhet av Värde Coaching med både ledare och Team. Denna erfarenhet ligger till grund för utformningen av våra unika affärskoncept för Värdedrivna företag. Partners -Nätverk

Partners Garden´s (PG´s) organisation utgörs av ett nätverk av företag och personer med speciella kompetenser inom ledar- och affärsutveckling. PG´s ”Core Team” består idag av Tore och Ejna Palmén. Detta Core Team kommer att efterhand utökas genom att nya Senior Partners -- med lång och djup erfarenhet som knyts till PG. Till Core Team knyts även ”Associated Partners” som är kontrakterade att arbeta med PG´s koncept.

Utöver detta kompletteras organisationen genom ”Network Partners” vilka är projektknutna partners som ingår i Partners Gardens nätverk. Som ”NW- Partners” ingår även andra specialistkompetenser som medverkar i PG projekt.

Tore Palmén - Senior Partner

Tore Palmén har efter Ingenjörs- och Internationell Ekonomieutbildning arbetat i olika chefsbefattningar inom husbyggnads-, entreprenadmaskin- och bilindustri-branschen samt med ledar- och organisationsutveckling. Några av de speciella erfarenheter som har erhållits är; * Organisationsutveckling vid system försäljning * Nationell och internationell försäljning och marknadsföring av system * Försäljning i Väst- och Öst-Europa, USA och Fjärran Östern * Ledar- och organisationsutveckling inom företag, organisationer och offentlig förvaltning Tore Palmén har mångårig erfarenhet av projektledning i nationella och internationella projekt. Tore är diplomerad coach och verkar som Project Manager inom Partners Garden.

Ejna Palmén

Ejna Palmén är delägare i Partners Garden och har sedan 2001 arbetat med uppdrag som personlig coach i företagets ledarutvecklingsprogram. Parallellt med arbetet som coach bedriver Ejna Palmén studier i bete-endevetenskap och ärsamtidigt ansvarig för företagets administration. Ejna Palméns bakgrund är inom den offentliga vårdsektorn och med ledningsarbete inom den kommunala politiken och där framför allt inom utbildningsfrågor.

MGH Ledarutveckling – Associerad Partner

Företaget drivs med målsättningen att bidra med Motivation, Glädje och Hjälpsamhet till företag och organisationer. Mats har sedan 2002 arbetat som coach med ledare och team. Genom att han har coachat ett stort antal kunder inom många branscher erhållit unika erfarenheter och kunskaper. Mats Hellström har varit militär flygtekniker i Flygvapnet, vilket han avslutade 2002 med majors grad. Under drygt tio års tid tjänstgjorde han som kompanichef. Det var en organisation med ca 60 anställda officerare och ett 60-tal värnpliktiga. Mats har deltagit i ett antal stora projekt som medförde många kontakter utanför försvaret. Goda erfarenheter från aktivt ledarskap, ett antal utbildningar inom försvaret vad avser ledarskap samt mycket praktiskt arbete med omstruktureringar gör att Mats har en bred bas att stå på inom områdena ledarskap, organisationsfrågor och mänskliga relationer. Teamutveckling och coaching är områden som han ägnat sig åt med goda resultat under sin militära karriär, främst då vid nystartade organisationsenheter och genom att coacha personal som avsågs avancera i graderna.

Vi hjälper individer och företag att frigöra kraft och motivation att skapa resultat. Vår kärnkompetens är att utveckla människor och företag genom lärande, effektiva utvecklingsprocesser och målorientering. Vi har stor erfarenhet av individ-, grupp- och verksamhetsutveckling.

Utifrån respektive uppdrags behov agerar vi som coacher, mentorer, processledare och/eller rådgivare. Arbetet sker i ett nära samarbete med er i er vardag. Utveckling innebär konsekvent handlande; agera, reflektera, lära - träna! Tillsammans integrerar vi verksamhetens uppdrag och lärandet på ett naturligt sätt. Presentation

Johan Högberg
Yrkesbakgrund
Jag har arbetat som konsult/coach och företagare inom näringslivet och i den offentliga sektorn sedan 1993. Under den här perioden har jag haft nöjet att arbeta i olika konstellationer. Jag har grundat och utvecklat en konsultorganisation och genomfört mer än 500 individuella utvecklingsprogram samt genomfört flera spännande verksamhetsuppdrag av skiftande karaktär.

Idag arbetar jag tillsammans med olika konsulter och coacher för att kunna erbjuda den bästa lösningen för varje uppdrag men också för att få möta nya människor med andra kompetenser.

Nu vill jag förverkliga mina tankar och drömmar med "Upway" som fenomen och företag.

Utbildning
ACC certifierad coach, International Coach Federation Professional Co-active Coach, Coach Training Institute Arbetspsykologi, Lunds universitet Filkand, Göteborgs universitet

Övrigt
Certifierad IDI-handledare, Effectiveness Consultants.