PG Executive

Värde Drivning och CSR – Corporate Social Responsibility

Värde Drivna verksamheter söker att optimera samtliga intressenters behov och värderingar ( kunder, medarbetare, ägare/ledning, leverantörer och samhället i övrigt) samtidigt som effektivitet och lönsamhet skapas. Detta sker genom att utveckla en Gemensam Värdegrund som tillgodoser de olika intressenternas viktiga intressen.

Konkret betyder CSR - att företagen förenar miljö, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar med sin affärsutövning . CSR innebär att företagen, på frivillig basis, fokuserar på att integrera socialt ansvar och miljö ansvar i deras verksamheter och i deras mellanhavanden med intressenterna.

Begreppet CSR kan sammanfattas med att företag utan krav från lagar och avtal tar ett frivilligt samhälls- och medborgaransvar för att medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. Detta medför att företagets image och status ökar hos företagets viktigaste intressenter; kunder, anställda, leverantörer och samhället i övrigt.

Värde Akademins Värde Drivnings koncept fungerar som en effektiv metod för att systematiskt utveckla CSR och samtidigt en Värde Driven organisation med dess fördelar. Konceptet omfattar verktyg och metoder för att organisationen skall ”internalisera” och leva upp till de värderingar som är önskade och identifierade av organisationen. Dessa värderingar formuleras ofta i en Gemensam Värdegrund.