PG Executive

Personlig Värdegrund

Varje person utvecklar en Personlig Värdegrund. Denna består av värderingar som på olika sätt är relaterade till varandra – i ett värderingskluster – . Detta påverkar vad vi tycker är rätt och fel, viktigt och oviktigt för oss själva och andra. Värderingarna skapas inom oss och utgör en referensbas för beslut, handlingar, målsättningar och påverkar motivationen till att förverkliga dessa. Som ett resultat av våra värderingar, ger vi utryck för vår inställning eller attityd till något. Detta formar i sin tur våra vanor och beteenden. Våra attityder är ”tankevanor”, d.v.s. den inställning vi ger uttryck för och som är direkt relaterad till våra värderingar. Ju starkare en värdering är ju mer påverkar den vår inställning och motivation att handla. Vår tro är starka värderingar som är djupt förankrad i vår Personliga Värdegrund.

För att Du medvetet skall kunna leva utifrån Dina värderingar är det avgörande att Du utkristalliserar och tydliggör vad som är viktigt för Dig inom olika områden i livet. Det är först när Du förstår och inser vad som är viktigt för Dig som Du kan medvetet påverka Din situation för att sedan tillgodose dina personliga värderingar och behov. Genom att Du tydliggör dina personliga värderingar d.v.s. Din Personliga Värdegrund kan du därefter målinriktat arbeta med att skapa harmoni och balans i livet.