PG Executive

Ledar Coaching program

Individ- och verksamhetsutveckling för ledare

Ett värde baserat coaching verktyg som skapar resultat!

Vägen Upp är ett svenskt utvecklingsprogram från Upway Business & People.
Det är ett program för dig som vill utveckla ditt ledarskap, skapa resultat för din verksamhet och växa som människa.

Vägen Upp börjar hos dig själv! All utveckling kommer inifrån. Det är när du utkristalliserar och agerar utifrån dina egna värderingar och när du förstår vad som är viktigt för dig som din inre motivation lyfts fram. Vägen Upp stärker ditt personliga ledarskap!
Ledarskap handlar också om att skapa resultat tillsammans med andra. Ledarskap förutsätter kommunikation, effektiva arbetssätt, sunda värderingar och mål som görs gemensamma.

Vägen Upp är:
 - Att förena individ, ledarskap och verksamhetsmässiga utmaningar.
 - Positiv kommunikation med sunda värderingar och en tro på 
   individers möjlighet att växa.
 - Ett verktyg för personlig och professionell utveckling.

Du får resultat i termer av:
 - Snabbare och bättre måluppfyllnad.
 - Du lyckas nå mål du inte tidigare nått.
 - Du utvecklar ett effektivare arbetssätt.
 - Du utvecklas som människa och ledare.
 - Du får bättre balans i livet som helhet.

Värde baserat Coaching Verktyg

Du får ett svenskt forsknings- och erfarenhetsbaserat utvecklingsprogram - ett värde baserat coaching verktyg -för din utveckling med många praktiska delar. 
Verktyget är uppbyggt utifrån en grundstruktur och delvis i en kronologisk ordning. Beroende på vilka frågor du arbetar med kan materialet användas fullständigt flexibelt, förutsatt att ”uppdraget” är formulerat. Uppdraget formulerar du med din coach,
när du vet vad du vill utveckla eller uppnå och varför. Materialets teori varvas med reflektion och handling. En högst personlig del blir den handlingsplan eller den ”praktik del” som du själv skapar med stöd från olika exempel i materialet.
Genom att teori delen i Vägen Upp finns både i skrift och på MP3 ökar möjligheten
till att repetera och att ta till sig önskad utveckling i ledarbeteende och i verksamhet.
Sättet att arbeta med verktyget varierar och anpassas också individuellt.

Vägen Upp är verklighetsbaserat och utvecklat utifrån erfarenheter från tusentals
coaching timmar under 15 år  i möten med ledare i olika typer av svenska organisa-tioner och branscher. Utvecklingen av programmet har fokuserat på att erbjuda beprövade och tillämpbara verktyg och processer som effektivt hjälper människor och verksamheter att utveckla bestående positiva resultat.

Garanterade resultat

Vägen Upp bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachingen ger insikter och kraft.  Garanterade resultat skapas genom att programmet tillsammans med konkreta målsättningar integreras under längre tid i vardagen.
Programmet löper under ca 10 månader och under denna period arbetar du
tillsammans med din coach steg för steg igenom teori delar och uppgifter.
Detta sker vid 8 coaching möten som tar ca 90 minuter, var 3-4 vecka.