PG Executive

CTT Verktyg

CTT –Culture Transformation

Richard Barrett har utvecklat Cultural Transformation Tools, CTT, som är en uppsättning verktyg för mätning och synliggörande av värderingar, värdegrund och kultur i företag och organisationer. Richard Barretts modell är en vidareutveckling av Maslows behovstrappa.

 

Allt fler ledare inser att systematiskt arbete med individuella värderingar och en gemensam värdegrund ökar företags och organisationers konkurrens- och attraktions- kraft. Det handlar mycket om att ge utrymme för människors fulla motivation och engagemang i frågor som betyder något för dem.

 

Med en ökad ”värde harmoni” mellan personliga värderingar och organisationens gemensamma mål och kärnvärden, så når vi en känsla av tillhörighet och mening vilket gör att vi både mår och presterar bättre.
Richard Barrett´s intressanta management böcker innehåller både unika tankar och teorier såväl som metoder och verktyg för utveckling av Värde Drivna människor och organisationer.

CTT Barett Values Centre

CTT  erbjuder sedan 1997 ett brett urval av mät verktyg som kan användas var och en för sig eller kombineras för att utvärdera olika viktiga perspektiv i en organisation.

Med hjälp av CTT´s tester mäts och kartläggs värderingar, attityder och beteenden hos ledare, medarbetare samt organisationers kultur i sin helhet:

 

Cultural Values Assessment:  - Hel organisationskultur  >  Personliga värden, rådande och önskad kultur

Team Values Assessment:  - Team- eller ledningsgruppkultur > Personliga värden, rådande och önskad kultur

Leadership Values Assessment: - Enskilda ledares medvetenhet och upplevda >Personliga och  upplevda värden
                                                            ledarstil hos omgivning                                     hos andra + 360° feedback

Individual Values Assessment:  - Enskilda individs upplevda kultur > Personliga värden, upplevd, rådande och
                                                                                                                   önskvärd kultur - ur individens perspektiv

Small Group Assessment: - Mindre grupp/avdelning - max 15 personer > Personliga värden, upplevd rådande och 
                                                                                                                        önskvärd kultur ur gruppens perspektiv

Customer Culture Values Assessment: -Kundens personliga värden och > Personliga värden, upplevd rådande     
                                                                     upplevda värderingar i företaget    värderingar och önskade värderingar
                                                                                                                            - kultur - ur kundens perspektiv

Test verktygen har använts i över 800 organisationer i mer än 59 länder och finns anpassade till 20 språk. Exempel på företag som använt CTT är: Microsoft, Unilever, Ericsson, Siemens, Volvo, Vattenfall, Peab m.fl..
Metodiken används också av kända konsultföretag som International Management Consultants och McKinsey. 
CTT har även används i mätningar av värderingar och kultur i ett antal länder bl.a. Sverige, USA, Danmark, Island och Litauen.
Se www.valuescentre.com