PG Executive

Gemensam värdegrund

Den gemensamma värdegrunden utgör själva hjärtat och själen i företaget och ligger till grund för beteenden, målsättningar och beslut. De gemensamma värderingarna sammanfattas ofta i ett mindre antal kärnvärden.

Värde drivna verksamheter optimerar intressenters ( kunder, medarbetare, ägare/ledning, leverantörer, omvärld) behov och värderingar, samtidigt som effektivitet och lönsamhet skapas.

En gemensam värdering är när en värdering tillgodoser, ”direkt” eller ”indirekt”, andra intressenters värderingar.

De 4:a Värde Perspektiven

För att ta fram och identifiera en Gemensam Värde Grund rekommenderas att på bred front, med så många som möjligt, gå igenom de 4:a Värde Perspektiven i organisationen;

- Kundvärden
- Medarbetarvärden
- Företagsvärden (ledning-ägare)
- Övriga värden (Miljö, Leverantörer, - CSR)

Gemensam Värde Grund Bas

Den Gemensamma Värdegrunden utgör själva själen och hjärtat som organisationen önskar leva upp till och stå för. För att på ett strukturerat sätt utveckla och forma denna skapas en Gemensam Värde Grund Bas som cykliskt uppdateras samt förtydligas integrerat med den återkommande affärsplanerings processen.

GVG Basen används som referensram för beteenden och värderingar vilka kommuniceras och följs upp i :

* Framtagning av företagets Core Values – Kärnvärden
* Kriterier vid individuell kompensation - lönesättning
* Underlag och utvärdering vid rekrytering
* Framtagning av normer och regler – policy
* Intern information - personalinfo
* Extern information – marknadsföring
* Individuell Värde Coaching
* Team Värde Coaching
* Mål- och Värde-orienterade utvecklingssamtal


Vision

Visionen för verksamheten ger ofta uttryck för emotionella värden och en önskad realistisk framtidsbild som organisationen strävar efter att förvekliga.

Gemensam Mission (Affärsidé)

Den gemensamma missionen ger uttryck för kärnverksamheten och på vilket sätt viktiga värden för organisationens olika intressenter tillgodoses på ett unikt sätt. Den beskriver vilka behov för vilka kunder som verksamheten syftar att tillgodose på marknaden.