PG Executive

Helhets Koncept för Värde Drivna organisationer

Värde Akademin beskriver ett generellt helhets koncept för utveckling av värde drivna människor och organisationer:

”En metodik för systematisk utveckling av värderingar, attityder och beteenden, vilka optimerar kort och långsiktig prestation, produktivitet samt affärsnytta”

Många organisationer har formulerat kärnvärden för att underlätta bestämning av mål och inriktning. En del har även formulerat principer för ledarskapet för att säkerställa konsistens mellan ambitionerna och det dagliga arbetet. Ledarskap och företagskultur är inte lätta att utveckla, men de är inte heller omöjliga att påverka. Utvecklingen beror i hög grad på goda exempel och hur ledningen agerar, snarare än vad den säger. Värde Drivning kan utgöra formen för en sådan förändring och hjälpa organisationen att utveckla de grundvalar som behövs för en god värde utveckling.

Framgång föder framgång och tidiga goda resultat kommer att skapas om arbetet planeras och stöds från företagsledningen. Snart blir Värde Drivning en integrerad del av organisationens liv som förändrar tankemönster och attityder - företagskulturen - för all framtid.

Det kommer att hjälpa dig att förbättra din organisations prestation till världsklass. Det kommer att förlösa dina medarbetares kreativitet och rikta energin mot att förbättra kvalitet och kostnad för dina produkter och tjänster, samtidigt som de ökar i värde för kunderna. Det bygger upp självmotivationen i team och hjälper deltagarna att nå koncensus i besluten.

Värde Akademins Värde Drivnings koncept innehåller en metodkedja och en verktygslåda tillsammans med viktiga principer. Den praktiska användningen kommer även att bero på din organisations storlek, bransch och det område som ska utvecklas. Det krävs alltså en viss investering i kunnande och träning, men nyttan kommer att vara stor och kontinuerlig.

Värde Drivning används av många företag och organisationer i Europa. Det är också mycket stort i USA, Canada, Japan, Indien, Sydafrika och en rad andra länder. I många länder finns därför institut som verkar för kunskaps- och informationsspridning och som även har ansvar för att certifiera aktiva personer. På flera håll finns också starka kopplingar till akademiska institutioner och krav från offentlig verksamhet att Värde Drivning ska tillämpas i egen och leverantörers verksamhet. I Norden är dock Värde Drivning än så länge mindre känt än i övriga Europa.

Värde Akademins Värde Drivnings koncept är strukturerat för att utveckla inre drivkrafter och styrning baserat på gemensamma värderingar. Detta bidrar till självmotivation och tar tillvara på medarbetarnas och organisationens utvecklingspotential på bästa möjliga sätt.

Värde Akademins helhets konceptet för Värde Drivna företag omfattar följande del koncept som systematiskt samordnas och utvecklas till en väl fungerande helhet;

 

Alla dessa del koncept interagerar med varandra och efter att verksamheten skapat gemensamma tydliga värderingar kan den beroende av situation och behov avgöra om man önskar att arbeta med ett eller flera av dessa del koncept samtidigt.