PG Executive

Metoder och Verktyg - Personlig Utveckling

Vår personliga utveckling påverkas i mycket hög grad av våra värderingar och attityder som förändras och formar oss från att vi föds. Genom att utkristallisera och medvetengöra våra värderingar och attityder kan vi även förstå vilka vi önskar förändra eller utveckla för vårt eget och andras bästa.

Nedan följer olika metoder och ”verktyg” som är väl beprövade för utkristallisera och utveckla våra Personliga värderingar, beteenden och egenskaper:

Inre och yttre coaching processen

Det mest framgångsrika sättet att utveckla personliga värderingar är genom Värde Coaching. Genom att cheferna i seminarieform och genom individuell coaching, får kunskaper och insikter om den ” Inre och Yttre coaching processen ” kan de coacha medarbetarnas värderingar och beteenden så att företagskulturen utvecklas snabbare och bättre. Har coachen utkristalliserat och tydliggjort sina egna värderingar kommer coachen att påverka den coachade både medvetet och omedvetet i sin coaching.

”En metod för att hjälpa andra att lära sig själva att utvecklas och ta tillvara på sin potential”

”Att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer”

Genom att tro på människors inneboende potential så kan du hjälpa dem att ta fram den. Du fungerar som katalysator så att den coachade utkristalliserar sina värderingar och mål.

Avgörande för vårt beteende och förmågor är våra värderingar och attityder vilka bidrar till vår självbild och vårt handlande. För att förstå hur vi påverkar detta ”värderingssystem” är det viktigt att förstå hur den inre coaching processen d.v.s. vad som händer inom oss när vi utvecklar våra värderingar, och vilka är de olika stegen i denna process. Det är först när vi förstår den inre processen, och var den coachade är i denna, som vi som coacher kan agera i den yttre coaching processen på ett optimalt sätt.

Värde Coaching skapar tydliga märkbara synergi effekter om det används både vid individuell coaching såväl som vid team coaching av grupper. När de individuella värderingarna och de gemensamma värderingarna blir tydliggjorda och samverkar frigörs mycket energi och självmotivation.

Balanshjulet i livet

Våra liv kan lite förenklat delas in i vårt Professionella liv och vårt Personligt Privata liv. Ofta har vi olika roller i det Professionella respektive det Personligt privata livet men i grunden är vi samma person med en och samma personlighet.

För att enklare strukturera vår utveckling kan vi dela in våra utvecklingsbehov i sex Personligt Privata livsområden det s.k. ”Balanshjulet”, Fysisk, Mental, Social, Etisk och Själslig, Ekonomi, Professionell Verksamhet, Hem och Familj. Utöver dessa har vi livsområdet Karriär och professionell personlig utveckling, som är relaterat till vårt yrkesmässiga och professionella liv.

För att vi skall få balans i tillvaron är det grundläggande att var och en förstår vilka behov och värderingar som är viktiga att tillgodose inom våra respektive livsområden. Det är också så att under livets gång förändras våra värderingar och prioriteringar inom och mellan livsområdena, vilket gör att det som var viktigt och riktigt för oss under barndomen ej är detsamma som det som det som är viktigt och riktigt för oss när vi är vuxna. Det blir t.ex. ofta mycket tydligt för oss när vi bildar familj och får barn.

Det är först när vi utkristalliserat och prioriterat våra värderingar i livet som helhet, som vi kan förstå och uppleva om vår personliga värdegrund harmoniserar med andra i verksamheter som vi är delaktiga i. Vår lycka och framgång upplever vi när vi lever upp till eller gör det som stämmer med våra värderingar och mål.

Personlig Mission

För att utkristallisera vad som för dig är viktigt i livet rekommenderar vi
att du formulerar en personlig mission. Denna ger uttryck för vad du vill
stå för, leva upp till, uppfattas som och bidraga till, i relation till dina käraste,   
dina vänner, dina arbetskamrater eller kolleger, och omvärlden i övrigt.
Den personliga missionen beskrivs ofta i ett mindre antal meningar som
ger uttryck för dina värderingar på ett positivt sätt.

Mål & värde-orienterade Utvecklingssamtal

Ett annat mycket viktigt sätt att utveckla medarbetarna är genom att regelbundet genomföra Mål- och Värdeorienterade utvecklingssamtal. Med hjälp av dessa skapas tydliga individuella mål samt utvärdering av beteenden och förmågor, för chefer och medarbetare. Efter utbildning och genomgång av företagsanpassat material för utvecklingssamtal, genom- för samtliga chefer utvecklingssamtal. I dessa följer man upp hur medarbetarnas värderingar och beteenden harmoniserar med önskvärda värderingar och beteenden som är prioriterade i gemensamma värdegrunden.

Mätbara Individuella Värden:

Ledarskapsenkäter

Ledarskapsenkäter som baseras på de ledarvärden som ledarskapet önskas utgå ifrån klarlägger egenskaper och beteenden som enskilda ledare har.

360 graders ledarprofil test som jämför ledarens egen självbild med ca 15 enkätsvar från nyckelpersoner i ledarens omgivning. I denna jämförs ledarens egna värderingar och beteende med organisationens Gemensamma Värdegrund samtidigt som omgivningen får tillfälle att ge feedback på konkreta utvecklingsområden.

Individuella enkäter – undersökningar

Vår självinsikt får vi när vi ökar insikten om vad som är viktigt och riktigt för oss själva. Din självbild formar Du beroende av hur du värderar Dig själv, d.v.s. din inställning – attityd till dig själv. Både självinsikten och självbilden är direkt relaterade till din värderingar. Som hjälpmedel för att skapa en god självinsikt och självbild rekom- menderas olika enkäter, tester eller undersökningar. Dessa kan vara mer eller mindre omfattande och ligger ofta till grund för individuella utvecklingsprogram:

+ Individuell enkät ( Individual Values Assessment)
+ Personlighets test (IDI)
+ Ledarskapsenkät
+ 360 graders ledarskaps test ( Leadership Values Assessment)